Matsusaka Tsuda Denki Co., Ltd.

実績・活動


生産管理オペレーション
生産管理プランニング
機械設計技術者
品質管理検定
簿記検定
第一種衛生管理者資格
機械保全士資格
第二種電気工事士

令和  3年  8月   機械保全士資格                                   2名合格
令和  2年  2月   第二種電気工事士                                1名合格
令和 1年 11月   生産管理プランニングスペシャリスト              1名合格
令和 1年  8月   機械保全士資格                                   1名合格
令和 1年  7月   第一種衛生管理者資格                          1名合格
平成31年  3月   生産管理プランニングスペシャリスト               1名合格
平成30年11月   簿記検定                                              1名合格
平成30年11月   生産管理プランニングスペシャリスト                1名合格
平成30年  3月   生産管理オペレーションスペシャリスト             1名合格
平成29年11月   生産管理オペレーションスペシャリスト             1名合格
平成29年  4月   品質管理検定                                       2名合格
平成29年  3月   生産管理オペレーションスペシャリスト             1名合格
                      生産管理プランニングスペシャリスト               1名合格